"با هر گناهی که انسان انجام میدهد عقلی از او جدا می شود که دیگر برنمی گردد ............ وقتی بنده گناه میکند به سبب انجام آن گناه, علمی راکه یاد گرفته بود , فراموش می کند.......... حسن خزّاز ، از امام رضا ( علیه السّلام ) شنیدم كه فرمودند : بعضى از كسانى كه ادّعاى محبّت و دوستى ما را دارند، ضررشان براى شیعیان ما از دجّال بیشتر است. حسن گفت: عرض كردم اى پسر رسول خدا( صلّى اللَّه علیه و آله و سلّم ) به چه علّت؟ فرمود: به خاطر دوستى‏شان با دشمنان ما و دشمنى‏شان با دوستان ما. و هر گاه چنین شود، حقّ و باطل به هم در آمیزد و امر مشتبه گردد و مؤمن از منافق باز شناخته نشود. ( صفات الشیعه ص 8 ) ...........همیشه می توان تولدی دوباره داشت"

شخصیت وجودی هرکسی که بالاتر باشد، حرمت و احترامش نیز بالاتر بوده و در مقابل بی‌احترامی به او نیز گناهش بزرگتر و قباحتش بیشتر خواهد بود.

همه ما پیامبراعظم صلی‌الله علیه‌وآله و اهل بیت گرامی او را دوست داشته و به آنها عشق می‌ورزیم. بر اساس همین عشق و محبت نیز، نسبت به آنان ادای احترام نموده و آنها را تا آنجا که می‌توانیم احترام گذاشته و حرمتشان را رعایت می‌کنیم. در مقابل، کوچکترین بی‌احترامی به آنان را، بر نمی‌تابیم و نمی‌توانیم حتی کمترین اهانت و هتک حرمت آنان را تحمل کنیم. نه تنها آن بزرگواران را احترام نموده بلکه حرم‌ها و اماکن منسوب به آنان، فرزندان و نوادگان آنان را نیز دوست داشته، احترام گذاشته و برایشان حرمت قائلیم. با این محبتی که نسبت به آنان داریم، دوستانشان را دوست داشته و دشمنانشان را نیز دشمن می‌دانیم. با هرکسی که بخواهد کوچکترین اهانت و بی‌احترامی نسبت به ساحت مقدس آنان روا دارد به شدت برخورد کرده و اگر لازم باشد جانمان را هم در این راه تقدیم می‌کنیم.

همه این محبت و احترامی که برای آن بزرگواران قائلیم به خاطر منزلت، جایگاه و ارزشی است که پیش خداوند متعال دارند. چرا که آنان  بندگان صالح و مطیع محض پروردگار عالم هستنند که مورد محبت و عشق او قرار گرفته‌اند.
با این بیان معلوم می‌شود که وقتی برای اولیاء الهی این همه احترام و حرمت قائل هستیم، برای خدای آنها بیاد به مراتب بیشتر و بهتر حرمت و احترام قائل شده و ساحت مقدس الهی را گرامی و محترم بشماریم.
اما متاسفانه و با کمال شرمساری فراوان، ممکن است غفلت و جهالت گریبانگیر بسیاری از ما و امثال ما، که خدا، پیامبر و اهل بیت او را دوست می‌داریم، شود و خدایی ناکرده ما را به وادی جهنمیِ بی‌احترامی به خدا و مسخره کردن پروردگار عالم بکشاند. شاید باور و پذیرش این سخن سخت باشد، اما وقتی

ادامه مطلب


طبقه بندی: شرح حدیث، 
برچسب ها: استغفار، بازگشت واقعی از گناه، درسی از امام رضا علیه السلام،
داغ کن: داغ کن - کلوب دات کام
نوشته شده در تاریخ : دوشنبه 9 شهریور 1394 | توسط : حسین ژولیده | نظرات()
هسـت اُمیـدم کـه علیـرغـم عَـدو روز ِ جَـزا .. فیـض ِ عَـفـوش ننـهـد بـار ِ گُـنَـه بـر دوشـم ..

گُنـاه ..
چـیسـتی تـو ! کـه رَد ِ پـای ِ تـو در دل آدمـی ، ریشـه دارد بـه ژرفـای ِ همـه ی تـاریکـی هـا ! ..
گـونـه ای کـه تمـایـل ُ رغبـت بـه ثـواب ُ خـیـر را از کَـف ِ آدمـی می رُبـایی ! ..
و هـر کـس رو بـه تـو آورد ، بـه آتـش ِ سـوزان ِ قَـهـر ِ خُـداونـد رویْ کـرده اسـت ..

جـهـنّـم ..
خـانـه ی عـذاب ! .. چـاه عمیـق ! .. یعنـی دوری از نگـاه ِ خُـدا تـا همیـشـه ..
و چـه مُـتعـفّـن اسـت غـذای ِ جهنّـمیـان ز ِ درخـت زَقـوم .. درخـتی کـه میـوه های ِ آن غـذای مُجـرمـان ُ گنـاه کـاران اسـت ..

حـال چگـونـه رَهـا شویـم از چـاه عمیـق ِ جَـهـنّمـی ؟
و تـو اِی انسـان .. هـرچـه بـذر کـاشـتی .. همـان بِـدرَوی و هـرچـه امـروز کنـی .. فـردا بـه تـو خـوهـد رسیـد ..
پـس بـا چَشـم ِ بصیـرت زنـدگی کـن و مُراقـب اَعمـال ِ هویـش بـاش کـه درهـای ِ رحمـت پروردگـار بـه سـوی ِ تـو بـاز شـود ..

بـه هـوش بـاش کـه بـدترین گنـاهکـاران بـا صـورت ِ خـود وارد ِ جهنّـم می شونـد و شـراره های ِ سُوزان ِ آتشـش ، بر چهـرۀ آنهـا سیـلی خواهـد زد و رُخسـارشـان همیشـه عَبــوس است .
امــا ؛
هیـچ چیـز بـه انـدازه ی بخشـایش و آمرزش بنـدگـان ِ گُنـه کـار خُداونـد را شـاد نمی کنـد ..

                                                    

 اِی بنـده ی روسـیـاه .. در شـب ِ قـدر چـه دُعـایی خـواهـی کرد ؟ بـا چـه زبـانی بـا پروردگار خویـش سُخـن آغـاز می کنی کـه مسـتوجـب عَفـو ِ خُدای ِ خویش شـوی ؟
پـس بخــوان .. / .. اللّــهُـمَّ إنَّــکَ عَـفُـوٌّ تُــحِــبُّ الـعَفـوَ ، فَـاعــفُ عَنّـی .. / .. بـارالهـا : " تـو می آمـرزی ! تـو اهـل عفـوی ! و بخشـایـش را دوسـت می داری ، /.. از مـن درگُــذر ../ ..
مـنم کـه بی تـو نـفـس می کِشَـم زِهی خـجْـلَت .. مـگـر تـو عفـو کنـی وَرنَـه چیسـت عُـذر ِ گنـاه ! ..

رسـول ِ گُل هـا می فرماینـد : در شـب ِ قَـدر ایـن دُعـای را بخوانیـد /.. اللّـهُـمَّ إنَّـکَ عَـفُـوٌّ تُـحِـبُّ العَـفـوَ ؟ .. بـرای ِ چـه پـرودرگـار ِ عـالـم عـفـر را دوسـت دارد ؟ .. / ..
زیـرا خُـدا * حــلیــم * اسـت و بـه دلیـل حِـلم ُ بُردبـاری اَش ، می گُـذرد .
بنـده گُنـاه می کنـد ، عُصیـان می کنـد و ایـن خُـداسـت کـه صبوری می ورزد و اوست کـه به جـای ِ بندگـان ِ گنـه کارش شرمسـار است ..
او حَلیـم اسـت چُـون در کیـفر دادن بـه معصیـت کـاران شـتـاب نمی کنـد و بـا مُهـلتـی کـه به آنهـا می دهـد ، بـر آنـان مـنّـت می گُـذارد .
اُمیـد کـه خُـداونـد از در ِ رحمـت و بخشـایـشش در ایـن شـب قـدر آتـش جهنّـم را بر مـا خـاموش سـازد و بهتـرین مُقـدّراتـی را کـه برای صـالحـان و خـوبـان رقـم می زنـد بر مـا نیـز مُـقـدّر فرمـایـد .

لـنـگـر حِـلـم ِ تـو اِی کشـتـی تـوفیـق کُـجـاسـت ! .. کـه در ایـن بـحـر کَـرم غَـرق ِ گُنـاه آمـده ایـم ..

اللّـهُـمَّ عَـجِّـل لِـوَلیِّـکَ الْـفَـرَج ..
الهـی آمـیـن ..

        

طبقه بندی: معارف اهل بیت (سلام الله علیهم)، 
برچسب ها: توبه، شب قدر، استغفار، تحب العفو،
داغ کن: داغ کن - کلوب دات کام
نوشته شده در تاریخ : جمعه 27 تیر 1393 | توسط : احمد داعی | نظرات()
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic