صراط http://serat.mihanblog.com 2018-12-10T11:08:44+01:00 text/html 2018-11-17T05:52:43+01:00 serat.mihanblog.com حسین ژولیده خادم افتخاری امام رضا علیه السلام شوید! http://serat.mihanblog.com/post/1202 <div style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(242, 228, 208); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; text-align: center;"><img src="http://www.parsnaz.com/images/2018/07/412123699.jpg" alt="" style="border: none;" vspace="0" hspace="0" border="0" align="absmiddle"></div><div style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(242, 228, 208); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><br></div><div style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(242, 228, 208); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><br></div><div style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(242, 228, 208); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 18px;"><b><span style="font-size: 10pt; line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif;" lang="FA">خورشید هر روز صبح، از شرق کشور، از جوار حرم مطهر امام رضا<span>&nbsp;</span></span></b><sup><span style="line-height: 15px; font-family: Tahoma, sans-serif;" lang="FA"><font size="1">علیه السلام</font></span></sup><b><span style="font-size: 10pt; line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif;" lang="FA">، طلوع می‌کند و نورش را بر سرمان می تاباند تا هر روز ولی نعمتمان، امام رضا</span></b><sup><span style="line-height: 15px; font-family: Tahoma, sans-serif;" lang="FA"><font size="1">علیه السلام</font></span></sup><b><span style="font-size: 10pt; line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif;" lang="FA"><span>&nbsp;</span>و ریزه خواری درگاهش را به ما یادآوری کند.</span></b><span style="line-height: 18px; font-family: Tahoma, sans-serif;" lang="FA"><span style="font-size: 10pt;"><span>&nbsp;</span>نوکری و خدمت به آستان مقدس امام رضا<span>&nbsp;</span></span><sup><font size="1">علیه السلام</font></sup><span style="font-size: 10pt;">، آنقدر بزرگ و ارزشمند است که همه عاشقان و شیفتگانش، منتظر و مشتاق این افتخار بزرگ هستند. خدا را شکر این امکان برای همه مهیاست. همه می توانند خادم این آستان مقدس شوند. اما قبل از آنکه بخواهیم ناممان را در زمره خادمان آن امام مهربان بنویسیم، یادمان باشد که</span><span style="font-size: 10pt; color: red;"><span>&nbsp;</span></span><span style="font-size: 10pt;">هر زمان و هرجایی که باشیم و هر کاری برای امام رضا<span>&nbsp;</span></span><sup><font size="1">علیه السلام</font></sup><span style="font-size: 10pt;"><span>&nbsp;</span>انجام بدهیم، آن امام مهربان می‌بیند، زیر دَین کسی نمی ماند و چندین برابرش را هم جبران می کند. برای همین خادمی آن حضرت، منحصر در&nbsp; حرم آن امام و در مشهد مقدس نیست، بلکه تمام عالم حرم ایشان است. هر جا که باشیم می توانیم خود را در حرمش ببینیم و افتخار خادمی‌اش را داشته باشیم.<span>&nbsp;</span></span><b style="font-size: 10pt;">برای خادمی حضرتش کافی است بسم الله بگوییم و با اذن حضرتش، دلمان را به پنجره فولاد حرمش گره بزنیم و شروع کنیم.<span>&nbsp;</span></b><span style="font-size: 10pt;">برای اینکار می توان بیاد و نام حضرتش<span>&nbsp;</span></span><b style="font-size: 10pt;">روز هشتم هر ماه‌مان را وقف امام هشتم<span>&nbsp;</span></b><sup><font size="1">علیه السلام</font></sup><b style="font-size: 10pt;"><span>&nbsp;</span>کنیم و در آن روز برای آن امام مهربان کاری کنیم</b><span style="font-size: 10pt;">. در مسیر خدمت به آستان قدس رضوی نیز،<span>&nbsp;</span></span><b style="font-size: 10pt;">کارهای زیادی می توان انجام داد</b><span style="font-size: 10pt;">.</span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 18px;"><b><span style="font-size: 10pt; line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif;" lang="FA">می توان،</span></b><span style="line-height: 18px; font-family: Tahoma, sans-serif;" lang="FA"><span style="font-size: 10pt;"><span>&nbsp;</span>غذای<span>&nbsp;</span></span><b style="font-size: 10pt;">روز هشتم هر ماه</b><span style="font-size: 10pt;"><span>&nbsp;</span>به عشق و یاد امام هشتم</span><sup><span>&nbsp;</span><font size="1">علیه السلام</font></sup><font size="1"><span>&nbsp;</span></font></span><span style="line-height: 18px; font-family: Tahoma, sans-serif;" lang="FA"><span style="font-size: 10pt;">تهیه و خانواده خود را مهمان غذای حضرت نمود. اصلا مهمانی‌های خانوادگی را در روز هشتم ماه برگزار کنیم، عشقمان را جار بزنیم و به همه بگوییم که مهمان امام رئوفمان هستند. یا می شود در این روز هیئت و مجلس ذکر اهل بیت<span>&nbsp;</span></span><sup style="font-size: 10pt;">علیهم السلام</sup><span style="font-size: 10pt;"><span>&nbsp;</span>گرفت و فامیل و اطرافیان را دعوت به مجلس امام رضا</span><sup><span>&nbsp;</span><font size="1">علیه السلام</font></sup><span style="font-size: 10pt;"><span>&nbsp;</span>نمود.</span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 18px;"><span style="font-size: 10pt; line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif;" lang="FA">&nbsp;</span><span style="font-size: 10pt; line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif;" lang="FA">&nbsp;</span><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">روز هشتم هر ماه، <br></span></p></div> text/html 2018-10-03T05:44:23+01:00 serat.mihanblog.com حسین ژولیده این عملیاتِ فریب است، گول نخوریم! http://serat.mihanblog.com/post/1201 <div style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(242, 228, 208); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; text-align: center;"><img src="https://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=imgres&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=2ahUKEwiuv42hx-ndAhXFsqQKHf3CDhAQjRx6BAgBEAU&amp;url=http://resalaat.ir/NewsDetail.aspx?itemid=11499&amp;psig=AOvVaw1x3XXZkAiAUhD3JladVk75&amp;ust=1538631526647993" alt="" style="border: none;" vspace="0" hspace="0" border="0" align="texttop"><img src="https://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=imgres&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=2ahUKEwiuv42hx-ndAhXFsqQKHf3CDhAQjRx6BAgBEAU&amp;url=http://resalaat.ir/NewsDetail.aspx?itemid=11499&amp;psig=AOvVaw1x3XXZkAiAUhD3JladVk75&amp;ust=1538631526647993" alt="" style="border: none;" vspace="0" hspace="0" border="0" align="texttop"></div><div align="center"><img src="http://resalaat.ir/images/NewsImages/11499.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="texttop"></div><div><br></div><div><br></div><div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">از دشمن، جز عداوت و دشمنی انتظار دیگری نمی رود. با هزار مکر و حیله، با صدها نقشه و جلوه، پیش می آید تا زهرش را بریزد و کار را یکسره کند. دشمن است دیگر. ما باید زرنگ باشیم و حواسمان را جمع کنیم تا فریب تاکتیک‌هایش را نخوریم. هدفش مشخص است؛ نابودی اسلام و حکومت اسلامی. برای رسیدن به این هدف، از شیوه های مختلفی استفاده می کند و مدل‌های مختلفی را در هجوم وحشیانه خود به کار می گیرد. در این نبرد خصمانه گاهی عملیات فریب انجام می‌دهد تا تمام توجه و التفات را به سمتی بکشاند و آن وقت از سویی دیگر، با چراغ خاموش و بی سر و صدا، ضربه‌های مهلک خود را وارد کند و موریانه وار، ستون خیمه های سپاه مقابلش را درهم کوبد.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">در این ایام که فشار اقتصادی دشمنان داخلی و خارجی و بی تدبیری‌ها و خیانت‌های ناخودی‌ها، موجب تلاطم در بازار شده و همه ذهن‌ها متوجه قیمت سکه و ارز و چه و چه شده است، اتاق فکر دشمن، جشن به پا کرده، چرا که توانسته با یک «عملیات فریب»، پول، ثروت نجومی، حتی شکم و&nbsp; سیب زمینی و گوجه فرنگی را دغدغه و مساله نخست کند، تا بی سر و صدا با نفوذی‌هایش، به سراغ امور مهمتر برود.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">دشمنان خوب می‌دانند این ملت تنها با گرانی سکه و ارز و چند قلم کالا، از پا نمی‌افتد. آنچه می‌تواند یک ملت را زمینگیر کرده و به نابودی و سقوط بکشاند، از بین بردن زیرساخت‌های آنان است. زیرساخت‌هایی از جنس حیا و غیرت. انگار آنها آموزه‌های دینی ما را بهتر از ما خوانده‌اند تا بتوانند با مهندسی معکوس دین و جامعه دینی ما را هدف حملات خود قرار دهند. مگر نه اینکه مولایمان امام حسین <sup>علیه السلام</sup>، به ما هشدار دادند و فرمودند: لا حَیاءَ لِمَن لادِینَ لَهُ؛ آنکه دین ندارد، حیاء هم ندارد.</span></p> <span dir="RTL" style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language: EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:FA" lang="FA">دشمنان روبه‌صفت، این هشدار را انگار جدی‌تر گرفته و برای تخریب پایه جامعه دینی‌مان، <br></span></div> text/html 2018-05-30T10:25:29+01:00 serat.mihanblog.com حسین ژولیده هم پای صاحبخانه http://serat.mihanblog.com/post/1200 <div align="center"><img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQvSRDNiQTTyM9UIP2LNGmEoJ3Q7IcGXxdktPDDgY18DM6lpwnqqg" alt="" width="297" vspace="0" hspace="0" height="297" border="0" align="texttop"></div><div><br></div><div><br></div> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:115%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA">معمولا در مهمانی های بزرگ، نزدیکان و آشنایان<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>به کمک و یاری صاحبخانه می روند که رسم خوب و پسندیده ای است. حالا تصور کنید صاحبخانه شخصیتی بزرگ و گرامی باشد، آنجاست که دیگر عشق و علاقه نیز بیشتر می شود و مهمانان عاشقانه به کمک صاحبخانه می شتابد، سفره را از دست او</span><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="AR-SA"> </span><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA">می گیرد و برای خدمت به دیگر مهمانان سر از پا نمی‌شناسد. </span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:115%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA">بزرگترین مهمانی عالم ماه مبارک رمضان است که میزبانش هم خداوند متعال، که بزرگتر از او در تصور هم نمی گنجد. <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>این ماه برای آنان که می خواهند به خدای مهربان خود نزدیکتر شوندند فرصتی طلایی است تا به کمک مولایشان رفته<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>و توفیق کارکردن برای خدا و خدمت کردن به مهمانان خداوند مهربان را به دست آورند.</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:115%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA">راه یاری نمودن خداوند را هم می توان در دعاهای این ماه پیدا نمود. نمونه اش همین دعای مشهور ماه مبارک که بعد از نمازها می خوانیم:</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:115%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA">... اللَّهُمَّ أَغْنِ كُلَّ فَقِیرٍ اللَّهُمَّ أَشْبِعْ كُلَّ جَائِعٍ...</span></p> text/html 2018-05-23T10:22:30+01:00 serat.mihanblog.com حسین ژولیده همراه با خدا (بخش اول) http://serat.mihanblog.com/post/1199 <div align="center"><img src="http://montazer.ir/sites/default/files/styles/content_top_picture/public/1965318228.jpg?itok=lIOfWP7Y" alt="" width="453" vspace="0" hspace="0" height="238" border="0" align="texttop"></div><div><br></div> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">ماه مبارک رمضان تنها یک ماهِ پرهیز و دست کشیدن نیست، فرصتی طلایی است برای دوستی و نزدیکی به خداوند مهربان. کلاس معرفت است که اگر از آن بهره مناسب گرفت شود، هرسال معرفت و تقوای انسان را یک کلاس و سطح بالاتر می برد. <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>یکی از وسیله هایی که در این ماه شریف باعث بالارفتن سطح معرفت می شود، دعاهایی است که در این ماه وارد شده است. البته باید دقت کرد که دعاهای وارد شده تنها برای خواندن و گریستن نیست، خودش یک متن درسی است که می تواند کودک نوپا را تا عالی ترین سطوح انسانیت راهنمایی کند. </span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">البته باید دقت کرد انسان اگر دعا کند و در مسیر درخواستی که از خدا می کند حرکت نکند، نباید توقع استجابت دعایش را داشته باشد. درست مثل لقمان حکیم که وقتی اربابش به گفت گندم بکارد جو کاشت و پس از اعتراض اربابش به او پاسخ داد: دعا می کنم گندم در بیاید. اربابش نیز وقتی اعتراض کرد که نمی شود در جوابش گفت چطور تو کار خیری انجام نمی دهی و توقع داری با دعا به بهشت بروی! و اینچنین او را متوجه لزوم حرکت در مسیر دعایش نمود.</span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height: 150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></p> <span dir="RTL" style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font: minor-latin;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language: FA" lang="FA">دعا ظاهرش لفظ و کلمه است اما در واقع راه میانبر رسیدن به خدا و شیوه صحیح بندگی را به انسان می آموزد. نمونه‌اش همین </span> text/html 2018-04-25T11:36:16+01:00 serat.mihanblog.com حسین ژولیده منتظران مهدی (عج) از چه نشسته اید، به پاخیزید! http://serat.mihanblog.com/post/1198 <div align="center"><img src="http://www.dana.ir/File/ImageThumb_0_608_458/441214" alt="" width="385" vspace="0" hspace="0" height="290" border="0" align="texttop"></div><div align="center"><br></div> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">روزی خواهد آمد و کلمه جشن و سرور برای همگان معنا می شود. از یُمنِ قدوم مبارکش حتی پرندگان‌ و ماهیان‌ دریاها جشن‌ می‌گیرند و شادمان‌ می‌ کنند. جوشیدن واقعی چشمه‌ساران‌ را همه می بینند و برکت زمین در محصول دادن‌ چندین‌ برابر را همگان نظاره‌ می‌كند. زندگی آنچنان شیرین و لذت‌بخش می‌شود که زندگان‌ آرزو می‌كنند كه‌ ای كاش‌ امواتشان‌ زنده‌ بودند و آرامش‌ حقیقی‌ و زندگی با صفای الهی را می‌دیدند. ظهورش مشکل گشای بشریت تسلای درد درمندان و گرفتاران تمام عالم است. </span></p> <span dir="RTL" style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font: minor-latin;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language: FA" lang="FA">روز ولادت آن موعود مهربان، را باید جشن گرفت. و این جشن بهانه‌ای است برای یاد او، برای این که بدانیم آخرین حجت حق در راه است و باید منتظر آمدنش باشیم. این انتظار فرج نیز، آنقدر ارزشمند و مقدس است که </span> text/html 2018-02-10T11:48:38+01:00 serat.mihanblog.com حسین ژولیده همه ما واقف هستیم! http://serat.mihanblog.com/post/1197 <div align="center"><img src="http://www.ngdir.ir/SiteLinks/Kids/Image/astronomy-farsi/222_0000.jpg" alt="" align="texttop" width="245" vspace="0" border="0" hspace="0" height="300"><br></div><br> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><font size="4"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">چه بخواهیم و چه نخواهیم همه ما واقف هستیم و هر کدام از ما چیزی را وقف می کند. اما اینکه در حال وقف کردن چه چیزی و چه هدفی هستیم بستگی به افق نگاه و همت خودمان دارد. یکی ثروتش را وقف می کند و دیگری جانش را. برخی خود را وقف مال و ثروت و برخی دیگر، وقف مقام، اعتبار و جایگاه می کنند. برخی خود را وقف نگاه و نظر دیگران می کنند و برخی دیگر نیز خود را وقف دلخوشی ها و سرگرمی های زودگذر و بعضا بیهوده می کنند و برخی نیز...</span></font></p><font size="4"> </font><font size="4"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">اما در این بین کسانی پیدا می شوند که نگاهشان بلند و شعاع نظرشان وسیع است. این بندگان خوبِ خدا، خود را بیشتر از زندگی هفتاد هشتاد ساله دیده و بی نهایت را نشانه گرفته اند. هم زندگی را فراتر از این دنیا و هم دنیا را برای بیش از خود می خواهند. برای همین دست به کاری بزرگ می زنند. هم پرونده اعمال صالح خود را با زرنگی باز نگه داشته واینگونه خود را در این دنیا ماندگار می کنند و هم، خیرشان به دیگران رسیده و در دنیا و آخرت آنها تاثیر می گذارند. تنها چشم به رحمت خدای مهربان دوخته و خود را وقف خدا می کنند. دارایی خویش را روی دست گرفته و پیشکش پروردگار نموده و راه رسیدن به ابدیت را برای خود هموار می کنند.این بلند همتان تاریخِ خیراندیشی، مال و ثروت را سکوی معراج و نردبان ترقی نموده و با چشم پوشی و پا گذاشتن بر روی ثروت خود، به وقف بخشی از دارایی‌شان پرداخته و نام خویش را در زمره واقفان خیراندیش ثبت می کنند. </span></font> text/html 2018-02-09T03:49:56+01:00 serat.mihanblog.com علی صفابخش مهارت گوش دادن فرزندان http://serat.mihanblog.com/post/1196 <p align="center"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><img src="https://www.taninsamak.com/wp-content/uploads/2016/11/9519952_l.jpg" alt="" width="449" vspace="0" hspace="0" height="265" border="0" align="bottom"></font></p><p><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">یکی از مهارتهای اصلی و سرنوشت ساز برای کودکان، مهارت گوش دادن است. بچه هایی که "خوب شنیدن" را می آموزند در سالهای تحصیل قدرت یادگیری بیشتری خواهند داشت. آنها بهتر از دیگران صحبت می کنند و می نویسند. همچنین در برقراری ارتباط با دیگران موفق تر خواهند بود.<br></font></p><p><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">آموختن این مهارت به هیچ ابزار خاصی نیاز ندارد. فقط باید فعالیتها و بازیهای هدفمندی را بر اساس سن و توانایی و علاقه مندی های کودک انتخاب و به صورت منظم اجرا کرد. این بازیها فراوان است در اینجا به چند نمونه از آنها اشاره می کنیم: &nbsp;</font></p><p><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">غلطه آی غلطه<br>هنوز صدای مجری دوست داشتنی رادیو، سرکار خانم وکیلی در برنامه "سلام کوچولو" را به یاد دارم. یکی از بخشهای این برنامه مسابقه "غلطه آی غلطه" بود. این بازی برای تقویت مهارت گوش دادن فوق العاده است. در این بازی والدین باید شروع به تعریف کردن ماجرایی کنند و در بین داستان بعضی اشتباهات منطقی یا کلامی را جا بدهند و کودک باید این اشتباهات را تذکر بدهد. مثلاً بگویند: "اون روز خیلی هوا گرم بود و ما هم برای بیرون رفتن از خانه پالتو پوشیدیم" &nbsp;</font></p><p><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">داستان گویی<br>برای فرزندتان قصه بگویید یا کتاب بخوانید و بعد درباره اتفاقات داستان گفتگو کنید یا سوالاتی از کودک بپرسید و جواب درست او را با یک "آفرین" بلند تشویق کنید. &nbsp;</font></p><p><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">مسابقه تکرار<br>جمله ای بگویید و از کودک بخواهید همان را تکرار کند. از جمله های کوتاه شروع کنید و با بالا رفتن مهارت کودک جمله های طولانی تری را انتخاب کنید. حالا از کودک بخواهید او جمله ای را به شما بگوید تا شما تکرار کنید. گاهی اشتباه کنید تا او اشتباه شما را اصلاح کند. بهتر است با هربار موفق شدن کودک او را تشویق کلامی کنید تا جذابیت بازی حفظ شود.</font></p> text/html 2017-10-24T11:23:17+01:00 serat.mihanblog.com حسین ژولیده این لحظه هایمان را وقف امام زمان علیه السلام کنیم http://serat.mihanblog.com/post/1195 <div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/4qee_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7-%DB%B1%DB%B0-%DB%B2%DB%B4_%DB%B1%DB%B4.%DB%B4%DB%B2.%DB%B4%DB%B2.jpg" alt="" width="348" vspace="0" hspace="0" height="268" border="0" align="texttop"></div><br><div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/m3o_screenshot_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7-%DB%B1%DB%B0-%DB%B1%DB%B8-%DB%B0%DB%B7-%DB%B0%DB%B8-%DB%B5%DB%B2-1.png" alt="" width="244" vspace="0" hspace="0" height="170" border="0" align="texttop"></div> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><font size="3"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">امام زمان <sup>علیه السلام</sup> آنقدر امت خویش را دوست می دارد که لحظه ای از یاد آنان غافل نیست. خودش فرموده است:</span><span style="font-size:8.0pt;line-height:150%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA"> </span><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">إِنّا غَیْرُ مُهْمِلینَ لِمُراعاتِكُمْ، وَ لا ناسینَ لِذِكْرِكُمْ... ما در رعایت حال شما كوتاهى نمى‌كنیم و یاد شما را از خاطر نبرده‌ایم، كه اگر جز این بود گرفتارى‌ها به شما روى مى‌آورد و دشمنان، شما را ریشه كن مى‌كردند. از خدا بترسید و ما را پشتیبانى كنید. حال که این گونه است بی وفایی است که روزی بر ما بگذرد و از آن عزیز غایب از نظر یادی نکنیم. </span></font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><font size="3"><em><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-style:normal" lang="FA">از این رو می بایست نام و یاد آن امام مهربان را تا آنجا که می توانیم ترویج و عطر خوش گل نرگس را به شامه همه برسانیم.</span></em></font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><font size="3"><em><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-style:normal" lang="FA">برای این هدف کارهای زیادی می توان انجام داد. یکی از آن کارها که هزینه چندانی ندارد اما اثری بزرگ و شگفت دارد، این است که لحظه هایی که خود و دیگران منتظر آسانسور و یا در آسانسور و منتظر رسیدن به مقصدیم، را با نام و یاد امام زمان <sup>علیه السلام</sup> سپری کرده و این این لحظات را خرج آن محبوب غایب از نظر کنیم. می توانیم دست نوشته ای را با صلوات شمار در آسانسور منزل و یا محل کار نصب کنیم تا هر که گذرش به آنجا می افتد، این لحظات خود را وقف مولایمان کند. چه بسا کسی با این کار دلش با یاد مولایمان روشن شود و از گناهی منصرف شود و یا به سوی کار خیری هدایت شود. پشت درب ورودی واحدمان نیز می توانیم چنین کاری کنیم. تا هروقت می خواهیم پا به خانه خود بگذاریم با نام و یاد ولی نعمت مان باشد. با عطر دل انگیز حضرت مهدی <sup>علیه السلام</sup> درب منزلمان گشوده شود و هر که می خواهد به داخل خانه آید معطر به چنین عطری شده باشد.</span></em></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><font size="3"><br></font></p> text/html 2017-07-09T11:09:38+01:00 serat.mihanblog.com حسین ژولیده تا ساحل آرامش http://serat.mihanblog.com/post/1194 <div align="center"><img src="http://s5.picofile.com/file/8141194326/13_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%91%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1_%D9%80_%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1.jpg" alt="" width="444" vspace="0" hspace="0" height="259" border="0" align="bottom"><br></div><br><br> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">آدمی زاد در همه حال به آرامش نیازمند است و در هنگامه سختی ها نیازمندتر. در این هنگام اگر آرامش باشد، تحمل ناگواری‌ها آسانتر، مدیریت بحران باموفقیت بیشتر و کنترل خود و اطرافیان در مقابل ناخوشی‌ها بسیار بهتر صورت خواهد گرفت.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">یکی از زمان هایی که به دست آوردن آرامش و حفظ آن کمک شایان و قابل توجهی به انسان و اطرافیانش می کند، زمان بیماری است. وقتی جسم بیمار شده و قوای آن تحت تاثیر بیماری تحلیل می روند، داشتن طمأنینه و آرامش می تواند این دوران را پشت سر بگذارد و سلامت خود را بهتر و زودتر به دست آورد. البته دستیابی به آرامش برای اطرافیان بیمار نیز نقش بسیار مهمی در مدیریت درمان و معالجه بیمار دارد. وقتی بستگان بیمار بتوانند بر اضطراب و نگرانی خویش غلبه کنند، سختی های پرستاری و مراقبت از بیمار را با آرامش و به راحتی پذیرا باشند، طبعا خیلی بهتر می توانند بیمار را دلداری داده و روحیه او را تقویت نمایند. از این رو می بایست برای برای رساندن بیمار و اطرافیانش به ساحل آرامش گامی مهم و اساسی برداشت <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>چرا که این کار، اقدامی لازم، مهم و بسیار پرارزش و خداپسندانه خواهد بود.</span></p> <span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">یکی از مکان هایی که در رسیدن و به دست آوردن به آرامش کمک قابل توجهی به انسان کرده و نیرویی تازه به او می بخشد، </span> text/html 2017-06-07T11:51:26+01:00 serat.mihanblog.com حسین ژولیده یک لقمه تا بهشت http://serat.mihanblog.com/post/1193 <div align="center"><img src="http://pic.ayehayeentezar.com/wp-content/uploads/2015/03/65200953629321629841.gif" alt="" width="411" vspace="0" hspace="0" height="263" border="0" align="texttop"></div><br> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><font size="2"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">غذا از نیازهای اولیه و لازمه حیات و زندگانی است و اگر به موقع، به مقدار کافی و با کیفیت لازم به انسان نرسد، سلامتش را به خطر انداخته و حتی از هستی ساقطش می کند. برای همین است که اطعام و غذا دادن در پیشگاه خداوند مهربان، از اهمیت و جایگاه والایی برخوردار است. تا آنجا که</span><span style="font-size:9.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA"> </span><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">امام صادق علیه السلام فرمود: هركه مسلمانى را غذا دهد تا سیر شود، از پاداش آخرت او جز پروردگار جهانیان، هیچ كس حتى فرشته مقرّب و پیامبر مرسل، خبر ندارد. در مقابل نیز بی توجهی به اطعام گرسنگان عامل برانگیخته شدن خشم الهی می گردد. تا جایی که قرآن مجید، علت جهنمی شدن عده ای را پس از اقامه نکردن نماز، غذا ندادن به بینوایان برشمردهاست. آنجا که بهشتیان از مجرمان گرفتار در جهنم <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>می پرسند: ما سَلَكَكُمْ فِی سَقَرَ چه چیز شما را روانه دوزخ كرد؟ و آنها پاسخ می دهند: <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>قالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّینَ* وَ لَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِینَ‏</span><span style="font-size:9.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA"> </span><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">گویند: ما از نمازگزاران نبودیم. و افراد مسكین را اطعام نمى‌كردیم<a style="mso-footnote-id:ftn1" href="http://nasim110.mihanblog.com/post/300#_ftn1" name="_ftnref1" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span dir="LTR" style="mso-special-character:footnote"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font: minor-latin;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language: FA">[1]</span></span></span></span></a>. با این بیان هرکس می خواهد، به رضوان الهی دست یابد، خود را محبوب خدا نموده و از اجر بی حساب اطعام بهره مند شود، می بایست کمر همت بسته و برای برآوردن این نیاز اولیه محرومان قدم بردارد. </span></font></p> text/html 2017-03-14T07:03:04+01:00 serat.mihanblog.com حسین ژولیده از تو به یک اشارت http://serat.mihanblog.com/post/1192 <div align="center"><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA"><img src="http://seeiran.ir/wp-content/uploads/2015/04/375c1f49-dcfe-422c-a8c5-446dec586804-1030x606.jpg" alt="" width="416" vspace="0" hspace="0" height="288" border="0" align="texttop"></span><br><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA"></span></div><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA"><br>پیامبراسلام <sup>صلی الله علیه و آله</sup> خاتم پیامبران و بهترین خلق خدا بود. چنان جایگاه رفیعی نزد خداوند متعال دارد که پیروی و اطاعت از کلامش را مثابه کلام خود واجب نموده و فرمود: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، آن چه را رسول خدا برای شما آورده بگیرید [و اجرا كنید]، و از آنچه نهی كرده خودداری نمایید؛<a style="mso-footnote-id:ftn1" href="http://nasim110.mihanblog.com/#_ftn1" name="_ftnref1" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span dir="LTR" style="mso-special-character: footnote"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language: EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:FA">[1]</span></span></span></span></a> چرا که کلام رسول خدا، کلام خداست و قرآن این نکته را به خوبی بیان نموده و فرمود: وَمَا یَنطِقُ عَنِ ٱلْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْىٌ یُوحَى؛ و هرگز از روی هوی و هوس سخن نمی گوید، آنچه می گوید جز وحی كه به وی می شود، نیست.<a style="mso-footnote-id:ftn2" href="http://nasim110.mihanblog.com/#_ftn2" name="_ftnref2" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span dir="LTR" style="mso-special-character:footnote"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font: minor-latin;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language: FA">[2]</span></span></span></span></a></span> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">با این بیان، می بایست تمام توصیه ها و سفارش های رسول خاتم <sup>صلی الله علیه وآله </sup>را با دل وجان شنید و برای امتثال اوامرش لحظه ای درنگ ننمود. یکی از توصیه های آن حضرت، زیارت خود، فرزندان و نوادگانشان بوده و تا آنجا برای آن حضرت اهمیت داشته که فرمود: مَنْ زارَنی اَوْ زارَ اَحَداً مِنْ ذُرِّیَّتی، زُرْتُهُ یومَ الْقِیامَةِ فَاَنْقَذْتُهُ مِنْ اَهْوالِها؛<a style="mso-footnote-id:ftn3" href="http://nasim110.mihanblog.com/#_ftn3" name="_ftnref3" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span dir="LTR" style="mso-special-character:footnote"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font: minor-latin;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language: FA">[3]</span></span></span></span></a> كسى كه من یا یكى از ذریه ام را زیارت كند روز قیامت به زیارت او می‌آیم و او را از هول و وحشت‌‏هاى آن روز مى‏‌رهانم.</span></p> <span dir="RTL" style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font: minor-latin;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language: FA" lang="FA">آری، زیارت امامزادگان که ذریه های رسول خدایند، آنقدر برای پیامبرمان اهمیت دارد كه خود</span><br> text/html 2017-02-28T04:21:59+01:00 serat.mihanblog.com حسین ژولیده نشانه‌هایی تا خدا http://serat.mihanblog.com/post/1191 <div align="center"><img src="http://www.citypedia.ir/wp-content/uploads/2015/02/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D9%85%D8%B2%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D9%85%D8%B1.jpg" alt="" width="425" vspace="0" hspace="0" height="275" border="0" align="texttop"></div><br> <p dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:Calibri" lang="FA">کسی که درپی رسیدن به مقصدی است، بایستی دنبال نشانه و علامتی باشد که راهنمایی‌اش کند. مخصوصا اینکه در جایی غریب مانده و راه را هم بلد نباشد. اینجاست که قدر هر نشانه‌ای را می داند و با دل و جان به سمت و سویش می‌شتابد.</span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:Calibri" lang="FA">انسان، مسافر غریبی است که چند روزی در دنیا قرار گرفته و باید به سمت خداوند متعال حرکت کند. مسیری دشوار و پرخطر پیش رو دارد که باید تا خدا آن را به سلامت طی کند. در این مسیر پرفراز و نشیب هر نشانه ای که او را متوجه پروردگار نموده و به سوی خدا راهنمایی اش کند ارزشمند و مقدس کند. </span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:Calibri" lang="FA">خداوند مهربان نیز این لطف و عنایت را از بندگانش دریغ نکرده و برای هدایتشان، نشانه هایی قرار داده که می بایست، بزرگ شمرده شده و مورد توجه و احترام قرار گیرند. قرآن مجید، این بزرگداشت شعائر الهی را به اهل تقوا نسبت داده و می فرماید: و مَن یُعظِّم شَعائر الله فِإِنَّها مِن تَقوی القُلوب؛ و هر کس شعائر الهى را بزرگ دارد و به نشانه‏هاى آئین خدا و پرچم‌هاى اطاعت او، احترام بگذارد این از تقواى دلها است.<a style="mso-footnote-id:ftn1" href="http://nasim110.mihanblog.com/post/296#_ftn1" name="_ftnref1" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span dir="LTR" style="mso-special-character:footnote"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-ansi-language: EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:FA">[1]</span></span></span></span></a> با این بیان، بزرگداشت شعائر الهی راه رسیدن به خدا و نشانه تقواست. و هرکس می خواهد به سعادت برسد باید از مسیر تکریم و توجه به نشانه های خدا حرکت کند. اصلا نمی شود در مسیری که به خدا منتهی می شود به تابلوها و نشانه هایی که خدا خودش سر راه بندگان گذاشته بی توجه بود.</span></p> <span dir="RTL" style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-ansi-language:EN-US; mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>یکی از این نشانه ها که مورد توجه خاص خدا قرار گرفته اند،</span> text/html 2017-02-21T03:46:34+01:00 serat.mihanblog.com حسین ژولیده یوسف‌تر از پیراهن http://serat.mihanblog.com/post/1190 <div align="center"><img src="http://www.citypedia.ir/wp-content/uploads/2015/06/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%853.jpg" alt="" width="432" vspace="0" hspace="0" height="281" border="0" align="texttop"></div> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:Calibri" lang="FA">پیامبران وانبیاء الهی، چنان در عشق پروردگار غرق بودند که غیر از او را نمی دیدند و غیر از خواست او خواهش دیگری نداشتند. خدوند مهربان نیز به آنها عشق ورزیده و آنها را به عنوان جانشینان خود برگزیده و مورد عنایت و محبت خاص خود قرار داده است. خداوند متعال آنقدر دوستشان دارد که آثار و نشانه‌های آنان را نیز، محترم شمرده و برای آن ارزش قائل است.</span><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:Calibri" lang="FA">صندوقی که حضرت موسی <sup>علیه السلام</sup>، پس از تولد در آن قرار گرفت و به رود نیل انداخته شد نمونه ای از آن است. پروردگار عالم این صندوق را در نظر مردم چنان رفعتی بخشید که وقتی طالوت به فرماندهی لشگر توحید منصوب شد، قرآن کریم علامت و نشانه­ی شایستگی حكم­فرمائی او را آوردن صندوقی بیان می­دارد كه از قداست خاصی نزد بنی اسرائیل برخوردار بوده و به آن تبرك می­جستند.</span><a style="mso-footnote-id:ftn1" href="http://nasim110.mihanblog.com/post/295#_ftn1" name="_ftnref1" title=""><sup><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:Calibri"><span style="mso-special-character:footnote"><sup><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:FA">[1]</span></sup></span></span></sup></a><span dir="RTL"></span><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri" lang="FA"><span dir="RTL"></span> و اینگونه لیاقت فرماندهی طالوت که چوپانی فقیر بود و بسیاری از مردم با فرماندهی او مخالف بودند، به یُمن آن صندوق برای همگان ثابت شد و دلهایشان نسبت به این انتصاب آرام گردید. و اینچنین قرآن کریم آن صندوق را محترم و مایه آرامش الهی دانسته است.</span><span style="font-size:10.0pt;line-height: 150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:Calibri" lang="FA">پیراهن حضرت یوسف <sup>علیه السلام</sup> نیز قصه دیگری از این عنایت و محبت ویژه خداست. آنجا که پیراهنش را برای پدرش می فرستد و حضرت یعقوب</span><sup><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA"> </span></sup><sup><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:Calibri" lang="FA">علیه السلام</span></sup><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:Calibri" lang="FA"> که خود از انبیاء الهی بود با تبرک جستن به آن شفا گرفته و بینایی خود را به دست می آورد.<a style="mso-footnote-id:ftn2" href="http://nasim110.mihanblog.com/post/295#_ftn2" name="_ftnref2" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span dir="LTR" style="mso-special-character:footnote"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-ansi-language: EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:FA">[2]</span></span></span></span></a> </span><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:Calibri" lang="FA">آری خداوند متعال اینگونه پیامبران و فرستادگانش را عزیز و محترم می شمارد. البته مقام پیامبران یکسان نیست و خداوند بعضی را بر بعضی دیگر برتری داده است.</span><span style="font-size:10.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA"> </span><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:Calibri" lang="FA">«وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِیِّینَ عَلَی بَعْضٍ»<a style="mso-footnote-id:ftn3" href="http://nasim110.mihanblog.com/post/295#_ftn3" name="_ftnref3" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span dir="LTR" style="mso-special-character:footnote"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-ansi-language: EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:FA">[3]</span></span></span></span></a> مقام و منزلت هر کدام هم که بالاتر باشد، ارزشمندی آثار و نشانه هایش نیز بالاتر خواهد بود.</span><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:Calibri" lang="FA">در میان تمام پیامبران الهی، پیامبر اسلام حضرت محمد <sup>صلی الله علیه و آله</sup>، بهترین و برترین پیامبر الهی بوده و اگر ایشان نمی بود اصلا خداوند متعال زمین و آسمانی را خلق نمی کرد<a style="mso-footnote-id:ftn4" href="http://nasim110.mihanblog.com/post/295#_ftn4" name="_ftnref4" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span dir="LTR" style="mso-special-character:footnote"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-ansi-language: EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:FA">[4]</span></span></span></span></a>. حال که اینگونه است نشانه ها و آثار آن حضرت از تمام آثار انبیاء پیشین برتر و ارزشمندتر است. مخصوصا اینکه این آثار گرانبها بازتاب</span><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA"> و پرتوی از خورشید درخشان همان</span><span style="font-size:10.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: Calibri" lang="FA"> کوثری باشند که خداوند متعال نوید آن را به پیامبرش داده باشد.</span></p><h3 dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:Calibri;color:windowtext;font-weight:normal" lang="FA">با این بیان مقام ومنزلت امامزادگان جلیل القدر به خوبی معلوم می گردد. چرا که این بزرگواران؛</span></h3> text/html 2017-02-04T11:53:51+01:00 serat.mihanblog.com حسین ژولیده همین الان به خیل مدافعان حرم بپیوندید! http://serat.mihanblog.com/post/1189 <div align="center"><img src="http://fa.abna24.com/upload/image/2016/02/29/6666664444_56436bafbf194_56b49cd184ad2_56d4436c0ad1b.jpg" alt="" width="373" vspace="0" hspace="0" height="228" border="0" align="texttop"></div><br><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">عجله کنید! فرصت را از دست ندهید. همین الان به خیل مدافعان حرم بپیوندید. راه دفاع از حرم برای همه باز است و هرکسی می تواند به این افتخار نائل شود. پس تا دیر نشده و وقت باقی است بشتابید! مگر نمی بینید دشمنان سعودی- صهیونیستی عزم خود را جزم کرده اند تا اثری از حرم که نماد محبت شیعه به اهل بیت <sup>علیهم السلام</sup> است، نمانَد! پس بیایید و هرکس در حد توان خود به دفاع از حرم و حریم اهل بیت <sup>علیهم السلام</sup> قیام کند.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">امروزه دشمنان خاندان وحی و نبوت، در گوشه ای با بمب و موشک بعضی از بقاع متبرکه اولیاء الهی را تخریب و تصیمیم جدی به اهانت به </span><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">دیگر </span><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">حرم ها را دارند که با مقاومت سربازان حیدر و رهروان علمدار کربلا، بینی‌شان به خاک مالیده شده و تا عاشقان زینب <sup>سلام‌الله‌علیها </sup>نفس می کشند، جرأت نزدیک شدن به حرم آن بزرگ بانوی مقاومت را پیدا نخواهند کرد. اما همین دشمن وهابی و صهیونیستی، بیکار ننشسته و مشغول به تخریب دیگر حرم هاست. اما این بار با روش و سلاحی دیگر.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">شیاطین اگر در سوریه با سلاح تانک و توپ آمدند و با مقاومت مدافعان حرم روبرو شدند، در جبهه ای دیگر با سلاح شبهه، تردید و تمسخر به حرم های مطهر اهل بیت و امامزادگان هجوم آورده و قصد دارند راه توسل و عشق ورزی به اهل بیت علیهم السلام را مسدود کنند. هدف پلیدشان در هر دو جبهه، یکی است و تنها شیوه و ابزار جنگشان تغییر کرده است. هدف از بین رفتن یاد خدا و توجه به محبوبان خداست. اما شیوه جنگشان در یکی نظامی و در دیگری فرهنگی است. سلاحشان در یک جبهه تیر و تفنگ است و در جبهه دیگر قلم، فیلم و فضای مجازی است. </span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">پس باید تمام حواسمان جمع باشد. نکند شرمسار مدافعان حرم شویم! در جبهه نظامی، مدافعان حرم، جانشان را سپر بلا کنند و حرم را از گزند حوادث حفظ کنند اما، خدایی ناکرده در جبهه غبار آلود شبهات، ما قافیه را ببازیم و حرم ها را تنها بگذاریم.</span></p> <span dir="RTL" style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font: minor-latin;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language: FA" lang="FA">باید به این نکته هم توجه نمود؛</span><span dir="RTL" style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font: minor-latin;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language: FA" lang="FA"></span> text/html 2017-01-28T10:49:33+01:00 serat.mihanblog.com حسین ژولیده شفاعت هم حساب و کتاب دارد! http://serat.mihanblog.com/post/1188 <div align="center"><img src="http://www.fardanews.com/files/fa/news/1395/7/24/425280_511.jpg" alt="" width="405" vspace="0" hspace="0" height="265" border="0" align="texttop"></div><br> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">خداوند مهربان آغوش رحمتش را به روی بنگانش گشوده و به هر وسیله ای می خواهد آنان را به سوی خود فراخواند. برای اینکه بندگان گنهکارش در کویر یاس و ناامیدی، سرگردان نشوند. برای همین باب شفاعت را به روی بندگانش گشوده است تا وسیله ای برای دستگیری از آنان و جبران کمبودهای اعمال خیرشان در قیامت باشد و با شفاعت اولیاء الهی راه نجات از جهنم و رسیدن به بهشت را به دست آورند.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">اما باید توجه نمود که خداوند مهربان که رحمتش واسعه است، حکیم نیز هست و برای هر چیزی حساب و کتابی قائل است. شفاعت هم همینطور است. شفاعت شرایط و لوازمی دارد که می بایست محقق شود و تا کسی این شرایط را به دست نیاورد لیاقت شفاعت اهل بیت <sup>علیهم السلام</sup> را نداشته و از این فیض عظیم محروم خواهد ماند. </span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">پیروی و فرمانبرداری از اهل بیت <sup>علیهم السلام</sup>، شرط اصلی بهره مندی از شفاعت آن بزگواران است. نمی شود کسی خود را پیرو اهل بیت <sup>علیهم السلام</sup> بدانید ولی به توصیه ها و دستورات آنها گوش نکرده و در مقام اطاعت از آنان، پایش لنگ بزند، ولی توقع شفاعت از آنان را داشته باشد. چرا که شفاعت اهل بیت <sup>علیهم السلام</sup>، یعنی دستگیری از پیروان و شیعیانشان. و کسی که در مقام عمل از آن بزگواران پیروی نمی کند، در جایگاهی نیست که دستگیری و شفاعت اهل بیت <sup>علیهم السلام</sup> شامل حالش شود. اصلا دستی ندارد که گرفته شود و نجات یابد.</span></p> <span dir="RTL" style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font: minor-latin;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language: FA" lang="FA">البته در میان توصیه ها و فرمایش های ارزشمند پیامبر اعظم <sup>صلی الله علیه و آله</sup> و اهل بیت بزگوارشان، اگر دقت شود، به خوبی معلوم می شود که آن محبوبان خدا، روی برخی از کارها و اعمال</span>